สินเชื่อ ธ.ก.ส

ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-72 เดือน
เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป
→ สมัครเลยกับแหล่งเงินด่วน
โปรโมชั่น: สินเชื่อ ธ.ก.ส กู้ได้สูงสุด 50,000 บาทและเบิกถอนได้ตามจำนวนวงเงินคงเหลือ

แนะนำ สินเชื่อ ธ.ก.ส. แบบต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ 

ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคารที่ให้บริการทางด้านการเงิน ให้กู้เงิน สินเชื่อ ธ.ก.ส. ในแบบต่างๆ แต่ยังเพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาให้ยั่งยืนในภาคการเกษตร โดยส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อของธนาคารก็จะมุ่งให้บริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเอง หรือผู้ประกอบการภาคการเกษตร เช่นการแปรรูป การตลาด การบริการสินค้าด้านการเกษตร

สินเชื่อ ธ.ก.ส. จะแบ่งผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 กลุ่มลูกค้าบุคคล

 • สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ เป็นสินเชื่อ ธ.ก.ส. เพื่อซื้อหรือต้องการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์สำหรับรับจ้าง โดยจะอนุมัติวงเงินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแบบ MRR 
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว green credit  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นเงินทุนพัฒนาระบบหรือยกระดับการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าทางการเกษตรที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและยั่งยืน
 • สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวกับแฟรนไชส์ 
 • โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานลูกค้า SME เกษตร เพื่อให้พนักงานมีชีวิตที่มั่นคง ผู้ประกอบการก็จะมีรายได้ที่ยั่งยืน
 • สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สินเชื่อ ธ.ก.ส. สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากและสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ

  • สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการและสหกรณ์ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและทำให้มีมูลค่าเพิ่ม
  • สินเชื่อ SME เกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนค่าลงทุนและเพื่อชำระหนี้ของสถาบันการเงินอื่นๆ
  • สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินโดยใช้หลักประกันเช่นบัญชีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์
 • สินเชื่อธุรกิจรายย่อย เป็นสินเชื่อ ธ.ก.ส. เพื่อสานฝันให้กับทุกๆอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าแผงลอย

กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าสหกรณ์ องค์กร

 • สินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น สินเชื่อ ธ.ก.ส. เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน การลงทุน การผลิต และการตลาดต่างๆรวมไปถึงการสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน เช่น การส่งเสริมให้รู้จักการพึ่งพาตนเองของชุมชน การพัฒนาทางด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพหรือช่วยพัฒนาอาชีพต่างๆ
 • สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสินเชื่อ ธ.ก.ส. สนับสนุนให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนให้กับสมาชิกกู้ต่อ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สิน ซ่อมแซมทรัพย์สินของสหกรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างตามแผนงานต่างๆ

สินเชื่อต่างๆของธนาคาร ธ.ก.ส. ถูกสร้างหรือออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์แต่ละบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรต่างๆ ดังนั้นลูกค้าสามารถที่จะเลือกแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเป้าหมายอย่างสูงสุด

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ระยะเวลา: ภายใน 40 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: สมัครขอสินเชื่อ ธ.อ.ส รับวงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ระยะเวลา: 6-24 เดือน
เงินเดือน: 12,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: แอพป๋าสำหรับยืมเงินหรือกู้เงินออนไลน์ วงเงินสูง 1000-1แสนบาท
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ระยะเวลา: ภายใน 72 เดือน
เงินเดือน: 12,000 บาทขึ้นไป
→ อ่านรายละเอียด
โปรโมชั่น: สมหวังเงินสั่งได้ขอสินเชื่อสมหวังอนุมัติไวในทันที